Zodpovědnost a kompetence správce systému ISKAM

Na straně zákazníka je nezbytné, aby zde fungovala kompetentní osoba, která bude pro dodavatele ApS Brno klíčovým kontaktem při implementaci i následném provozu informačního systému. Tento dokument shrnuje základní zodpovědnost a kompetence správce ISKAM

Systémová úroveň

Tato oblast zahrnuje implementaci a zabezpečení infrastruktury z hlediska zachování maximální dostupnosti i bezpečnosti. V praxi zahrnuje především tyto oblasti:

 • Instalace infrastruktury
 • Instalace OS, aplikačních serverů
 • Instalace aktualizací OS, resp. aplikačních serverů (SQL, IIS apod.) na serveru i všech klientech
 • Zálohování serveru, případně obnova po havárii
 • Zabezpečení serveru, popř. klíčových klientů, systémy proti výpadku proudu (UPS)
 • Instalace zabezpečení – firewally, omezení přístupu, nastavení uživatelských práv a oprávnění apod.
 • Instalace a aktualizace antivirových systémů
 • Zprovoznění a údržba vzdáleného připojení pomocí VPN pro ApS Brno s.r.o. za účelem realizace servisu.
 • Zprovoznění a údržba autentifikačního systému vůči ISKAMu na serveru školy (pokud zákazník využívá webové rozhraní).
 • Koordinace popř. přímo realizace vazeb na okolní systémy (např. studijní agendu, ekonomický systém, import dat ze stávajícího ubytovacího systému, atp.)

Aplikační úroveň

Systém ISKAM je poměrně dost rozsáhlý. Z tohoto důvodu je vždy žádoucí, aby na straně zákazníka byla osoba, která při implementaci prošla všemi školeními a o ISKAMu má výrazně hlubší znalosti, nežli běžný pracovník. Díky tomu je pak na straně zákazníka primárním kontaktem pro rady a řešení méně standardních záležitostí. Aktivně se tak předchází případným zbytečným servisním zásahům a urychluje se celková práce s ISKAMem stejně jako schopnost řešit neobvyklé situace.

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby tento pracovník zabezpečoval tyto oblasti:

 • Absolvoval všechny či většinu školení ISKAMu
 • Rozvíjel si schopnosti a znalosti práce s ISKAMem
 • Byl primárním kontaktem pro běžné pracovníky
 • Řešil neobvyklé či méně standardní situace na straně zákazníka
 • Zadával incidenty a požadavky na servisní zásahy ApS Brno s.r.o.
 • Udržoval katalogy, ceníky a další sdílené informace v systému aktuální, dle požadavku vedení kolejí
 • Zajišťoval nebo koordinoval školení nově přijatých pracovníků (úvodní zaškolení je součástí dodávky systému), včetně nastavení přihlašovacích údajů a oprávnění
 • Vytvářel zákaznické přehledy pro koncové uživatele
 • Stanovoval s ohledem na zatížení systému a provozní potřeby vhodné časy provádění pravidelných úloh a kontroloval jejich správné provedení

Z výše uvedeného vyplývá mírná provázanost se systémovou úrovní. Často proto jako správce ISKAMu fungují pracovníci IT, i když to není podmínkou a kompetence správce z hlediska systémové, resp. aplikační, úrovně mohou být rozděleny mezi více pracovníků. ~~DISCUSSION~~