Integrace se softwarovým okolím

ISKAM umožňuje importovat data o klientech, kartách a firmách z jiných systémů. Typicky jde o univerzitní centrální registr osob, popř. studijní a zaměstnaneckou agendu a ekonomický systém. Všechny importy jsou nejsnáze realizovatelné pomocí pohledů v níže uvedených strukturách. Frekvenci předávání dat ze systému zákazníka/školy do těchto tabulek je třeba upravit dohodou mezi provozovatelem systému ISKAM a příslušným IT oddělením. Frekvence načítání dat z této tabulky do ostrých databází lze nastavit v ISKAMu a je možné i „ruční“ spuštění kdykoliv.

Import klientů (název tabulky nebo pohledu musí být KlientiImport)

Klíč Název sloupce Typ sloupce Velikost Smí být NULL Poznámka
PRIMARY IDIS varchar 20 0 Číslo v IS zákazníka
RC varchar 10 0 Rodné číslo
Titul varchar 16 1 Titul(y)
Jmeno varchar 50 1 Křestní jméno
Prijmeni varchar 50 1 Příjmení
Pohlavi char 1 0 M – muž, Z – žena
DatumNarozeni date, datetime 8 1 Datum narození
OP varchar 20 1 Číslo dokladu totožnosti
TypDokladu smallint 1 Nepovinný sloupec, číselník *
Ulice varchar 30 1 Adresa bydliště
PSC varchar 6 1
Obec varchar 50 1
KodStatu char 3 1 Kód státu dle ISO 3166-1 alpha-3
Email varchar 200 1 E-mail osoby
Mobil varchar 50 1 (Mobilní) telefon
KonecStudia datetime 8 1 Předpokládané datum ukončení studia
CisloUctu varchar 17 1 Bankovní spojení
KodBanky char 4 1
SSymbol varchar 10 1
StupenStudia char 1 1
Rocnik int 4 1
IDFakulty varchar 10 1
VarSymbol Varchar 10 1 Pokud má být jako variabilní symbol použito něco jiného než RČ, jinak ponechte NULL
StavStudia char 1 1 *
ZmenaStudia datetime 1 1 Nepovinný sloupec *
SpecialniTypOsoby varchar 4 1 Nepovinný sloupec *
StatniPrislusnost char 3 1 Kód státu dle ISO 3166-1 alpha-3 (nepovinný)

Tabulka musí obsahovat aktuální seznam osob, které se mají předávat z informačního systému zákazníka či školy (není třeba uchovávat historii ani osob, ani změn). Osoby se párují dle IDIS, takže by se nemělo měnit. Pokud není osoba dle IDIS nalezena, zkusí ISKAM najít osobu dle rodného čísla a při shodě aktualizuje tohoto klienta. V praxi to znamená, že se nesmí změnit současně RČ a IDIS, aby se nevytvořila duplicita.

Poznámky:

 • Většina údajů je nepovinná, záleží na provozovateli, která data chce/může do systému zasílat. Z důvodu provozu ve školských zařízeních obsahuje import i data o studiu, která se u komerčních zákazníků pochopitelně nevyužívají.
 • Rodné číslo je bez mezer, lomítek a pomlček. Systém netestuje jeho formální správnost (připouští i písmena). V tabulce nesmí být dvě osoby se stejným RČ (ani se nesmí taková osoba vyskytnout v historii).
 • Sloupec OP může u cizinců obsahovat číslo pasu. Ve sloupci TypDokladu je vhodné uvést, o jaký typ dokladu se ve skutečnosti jedná.
 • PSČ je ve formátu 111 11.
 • Číslo účtu je ve tvaru „123456-1234567890“ (do této podoby je předčíslí i číslo účtu doplněno nulami zleva).
 • Kód banky je číselný kód banky.
 • SSymbol je specifický symbol – sloužilo v minulosti pro čísl České Spořitelny, již nepoužívat!
 • StupenStudia obsahuje pouze jeden ze znaků B (bakalářský), M (magisterský), D (doktorský) nebo C (celoživotní vzdělávání).
 • StavStudia obsahuje jedno z písmen K (ukončené studium), N (neznámý stav studia - výchozí hodnota, necháte-li údaj NULL), P (přerušené studium), S (studuje), U (uchazeč) nebo Z (zaměstnanec).
 • ZmenaStudia může obsahovat datum a čas, kdy došlo ke změně údaje o stavu studia. Sloupec je nepovinný, tj. nemusí být vůbec v definici tabulky (pohledu) KlientiImport.
 • Uvedete-li a vyplníte-li sloupec SpecialniTypOsoby, tak při rezervaci bez pořadníku bude klientovi přidělen uvedený typ osoby (sem zadejte zkratku). Zkratka XXX znamená, že klient si nesmí udělat rezervaci bez pořadníku (blacklist).

Více informací o řešení případných problémů s importem klientů najdete v sekci Často kladené otázky.

Import karet (název tabulky nebo pohledu musí být KartyImport)

Jeden klient může mít více karet, které se zpravidla liší fakultou (ESID) nebo typem (studentská vs. zaměstnanecká).

Klíč Název sloupce Typ sloupce Velikost Smí být NULL Poznámka
IDIS varchar 20 0 ID majitele v IS zákazníka/školy
ESID varchar 10 1 ID firmy v ES zákazníka
TypKarty varchar 3 0 Poznámka 1
CisloKarty varchar 20 0 Číslo karty pro ruční zadání – není nastaveno jako primární klíč, ale pokud má existovat více karet stejného čísla, tak by to měly být duplikáty.
CisloCipu varchar 70 1 Číslo čipu tak, jak jej vrací použitá čtečka čipových karet.
Vydal varchar 30 0 Kdo kartu vydal
Vydano datetime 8 0 Kdy byla vydána
Od datetime 8 1 Od kdy platí
Do datetime 8 1 Do kdy platí
Zruseno bit 1 0 Zda byla zrušena

Poznámka 1: Typ karty v informačním systému zákazníka/školy může být jiný, než typ karty v systému ISKaM – převod mezi těmito typy je potřeba vyřešit v rámci definice tohoto pohledu.

Import firem (název tabulky nebo pohledu musí být FirmyImport)

Je potřeba řešit jen v případě, kdy je prováděn export faktur do ekonomického systému. Struktura tabulky je:

Klíč Název sloupce Typ sloupce Velikost Smí být NULL Poznámka
PRIMARY ESID varchar 10 0 Číslo firmy v ES
UNIQUE IC varchar 50 0 IČ (dříve IČO)
DIC varchar 50 1 DIČ
CISFAK varchar 16 1 Číslo fakulty (NULL pro cizí firmy)
Nazev varchar 60 0 Obchodní název firmy
SidloUlice varchar 30 1 Sídlo firmy
SidloPSC varchar 6 1
SidloObec varchar 50 1
SidloKodStatu char 3 1
FakturaceUlice varchar 30 1 Fakturační adresa
FakturacePSC varchar 6 1
FakturaceObec varchar 50 1
FakturaceKodStatu char 3 1
Telefon1 varchar 20 1 Telefon 1
Telefon2 varchar 20 1 Telefon 2
Email varchar 60 1 E-mail
Jednatel varchar 50 1 Jednatel
KontaktOsoba varchar 50 1 Kontaktní osoba
CisloUctu varchar 17 1 Bankovní spojení
KodBanky char 4 1
SSymbol varchar 10 1

Tabulka obsahuje seznam všech firem, se kterými je instituce v obchodním kontaktu. Primárním klíčem, podle kterého se údaje párují, je číslo firmy v ekonomickém systému. IČ musí být rovněž jedinečné. Není třeba uchovávat historii. Poznámky:

 • SidloKodStatu a FakturaceKodStatu obsahují třímístný kód státu dle ISO 3166-1 alpha-3.
 • CisloUctu a následující mají stejný formát, jako v tabulce s klienty.
 • Parametr ESID odpovádí ESID v importu firem a IDFirmy v tabulce klientů.