napoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
napoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020 [2020/06/26 13:51]
dubpetr vytvořeno
napoveda_iskam_4:dulezite:zmenasazebdph_7_2020 [2020/06/30 13:50] (aktuální)
dubpetr
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Změna sazby DPH za ubytování od cca 1.7.2020 ======+====== Změna sazby DPH za ubytování od 1.7.2020 ======
  
 ===== Scénář ===== ===== Scénář =====
  
-Na vyhlášení ve sbírce ​zákonů čeká [[https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=874|novela zákona o DPH]], která mění sazbu DPH u ubytování ze snížené na druhou sníženou sazbu. Účinnost ​bude den následující po dni vyhlášení ve sbírce, ​což je dosud neznámé datum, nicméně neoficiálně se mluví o vyhlášení 30.6., aby tato změna platila ​od 1.7. +Dne 30.6.2020 byl vyhlášen zákon č. 299/2020 Sb. ([[https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=299/2020&typeLaw=zakon&​what=Cislo_zakona_smlouvy]]), která mění sazbu DPH u ubytování ze snížené na druhou sníženou sazbu. Účinnost ​je den následující po dni vyhlášení ve sbírce, ​tj. od 1.7.2020
  
 ===== Postup ===== ===== Postup =====
  
-Jakmile bude jasné, od kdy bude změna platit, tak pošleme ​aktualizaci ISKAMu, ​které ​potřebné změny provede sama. Změníme i sazbu DPH u existujících vyúčtování ubytování s DUZP po dni platnosti novely, pokud ještě nebudou mít vystavený daňový doklad. ​Jedinéco je tedy nutné zajistit a zkontrolovat ​je, aby všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději ​v předvečer změny ​ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili.+30.6.2020 ve 13:30 jsme poslali ​aktualizaci ISKAMu, ​která ​potřebné změny provede sama. 1.7.2020 těsně po půlnoci změníme i sazbu DPH u existujících vyúčtování ubytování s DUZP od 1.7.2020, pokud ještě nebudou mít vystavený daňový doklad. ​Pokud dojde v červenci vlivem párování banky k úhradě takové pohledávky ještě červnovou platboutak bude DPH pohledávky za ubytování upraveno na 15%.  
 + 
 +Z Vaší strany ​je nutné zajistit a zkontrolovat ​následující:​ 
 +  - aby všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději ​30.6 večer ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili 
 +  - pokud máte nějaké [[iskam><​clsISKAMURL><​M>​Prehledy</​M><​D>​Prehled</​D><​VI><​L>​ID</​L><​H>​-12</​H></​VI></​clsISKAMURL>​|služby]] nebo [[iskam><​clsISKAMURL><​M>​Prehledy</​M><​D>​Prehled</​D><​VI><​L>​ID</​L><​H>​-5</​H></​VI></​clsISKAMURL>​|ruční pohledávky]],​ které představují de-facto ubytování nebo náhradu za něj, tak musíte těmto službám nastavit s platností od 1.7.2020 druhou sníženou sazbu DPH.
  
 ===== Další tipy a triky ===== ===== Další tipy a triky =====
 +
 +Obracíte se na nás s dotazy, jak se mají správně zpracovat zálohy přijaté před 1.7.2020. Správný postup je uveden v [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-235#​p37a|§ 37a zákona č. 235/2004 Sb.]]. ​
 +
 +**Následující text berte, prosím, jen jako náš laický názor, zříkáme se zodpovědnosti za případné špatné porozumění výše uvedeného zákona.**
 +
 +Potíž výše uvedeného ustanovení je v tom, že vůbec nebere v potaz situaci, kdy cena domluvená se zákazníkem je maloobchodní,​ tj. včetně DPH v zákonné výši. Zákon tedy na jedné straně připouští počítat DPH tzv. shora, ale při vyúčtování zálohy tuto možnost explicitně nestanovuje,​ což při rigidním výkladu vede k těžko pochopitelné situaci:
 +
 +Příklad 1:
 +
 +Celková cena ubytování včetně DPH byla domluvena na 1150 Kč.
 +
 +Zákazník zaplatil před 30.6.2020 100% zálohu ve výši 1150 Kč (tj. 1000 Kč základ a 150 Kč DPH, které jste odvedli státu). ​
 +Samotné ubytování proběhne v červenci 2020 a pokud by nebyla složena záloha, tak byste zákazníkovi naúčtovali dle ceníku stále 1150 Kč (tj. 1045,45 Kč zálohu a 104,55 Kč DPH). 
 +
 +Výše uvedený text v zákoně o DPH explicitně říká, že základem DPH pro tyto účely je rozdíl zaplacených základů DPH, tj. v tomto případě 1045,45 - 1000 = 45,45 Kč. Navzdory logice tedy vzniká pro klienta nedoplatek ve výši 45,45 bez DPH + 4,55 DPH = 50 Kč. Výsledkem uplatnění ustanovení zákona je tedy to, že by vlivem snížení DPH měl klient doplatit 50 Kč a stát by kromě již odvedených 150 Kč dostal ještě 4,55 Kč na DPH. 
 +
 +Současně tím ale dojde k porušení smluvního vztahu s klientem, protože jste byli dohodnuti na ceně 1150 včetně DPH, a najednou by měl platit 1200 Kč. Domníváme se tedy, že tento postup striktně aplikovat nejde. Správnější by bylo účtovat zákazníkovi jen cenu 1100 Kč (1000 Kč základ a 100 Kč DPH), nicméně pak budete mít problém zákazníkovi vysvětlit, že mu těch 50 Kč vrátit nechcete, protože jste je odvedli státu a ten je také nevrátí.
 +
 +Proto doporučujeme postupovat tak, že u služby pro zúčtování zálohy změníte sazbu DPH na druhou sníženou sazbu také od 1.7.2020:
 +
 +Příklad 2:
 +
 +Záloha je zaplacena stejně, jako v předchozím příkladu.
 +
 +K ubytování je vložena služba pro vyúčtování zálohy ve výši -1150 Kč a s nastavenou druhou sníženou sazbou DPH 10%. 
 +
 +Vyúčtování pro klienta tedy bude obsahovat dva až na znaménko shodné řádky se základem 1045,45 Kč a DPH 104,55, klient tedy nebude nic doplácet a vy nebudete nic dalšího danit. Státu tak zůstane těch původně odvedených 150 Kč, což je očekávaný výsledek jak pro stát, tak pro klienta. ​
 +
 +Pokud by záloha nebyla 100% (popř. dojde k navýšení ceny např. vlivem prodloužení pobytu), tak vznikne doklad na doplatek v sazbě DPH 10%, což je správný výsledek. Pokud by záloha byla vyšší, než výsledná cena plnění, vyjde nám přeplatek v 10% sazbě DPH (tj. vratka DPH od státu). Správně byste mohli požadovat vratku ve výši 15%. To by šlo zrealizovat jedině tím, že by se vyúčtování zálohy snížilo na celou výslednou cenu ubytování a zbytek na kontě by se musel vrátit klientovi stornem části zálohy (tj. vložením záporné ruční pohledávky s DPH ve výši 15%). Domníváme se však, že tyto případy budou velmi vzácné (přeplatky záloh nejsou časté, jejich vracení je pak ještě méně časté, protože to trochu popírá smysl zálohy), takže bude v praxi asi přijatelné nechat přeplatek s DPH 10%. Vratka od státu tak bude o něco málo menší, ale tato ztráta patrně nestojí za komplikace spojení s administrativou.
 +
 +Výhoda výše popsaného postupu je v tom, že v daňovém přiznání za červenec 2020 (a další měsíce) bude veškeré ubytování v 10% sazbě DPH, nebude tam tedy nic "​podezřelého"​ z pohledu finanční kontroly.
 +
 +**Jen pro úplnost dodáváme, že určitě nelze nechat službu pro vyúčtování zálohy v 15% sazbě DPH. Tím by fakticky došlo k tomu, že byste z ubytování ve výše uvedeném příkladu odvedli daň jen 104,55 Kč, což je zcela určitě špatně.**
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~
  • napoveda_iskam_4/dulezite/zmenasazebdph_7_2020.1593172286.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/26 13:51
  • autor: dubpetr