Změna sazby DPH za ubytování od 1.7.2020

Scénář

Dne 30.6.2020 byl vyhlášen zákon č. 299/2020 Sb. (https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=299/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy), která mění sazbu DPH u ubytování ze snížené na druhou sníženou sazbu. Účinnost je den následující po dni vyhlášení ve sbírce, tj. od 1.7.2020.

Postup

30.6.2020 ve 13:30 jsme poslali aktualizaci ISKAMu, která potřebné změny provede sama. 1.7.2020 těsně po půlnoci změníme i sazbu DPH u existujících vyúčtování ubytování s DUZP od 1.7.2020, pokud ještě nebudou mít vystavený daňový doklad. Pokud dojde v červenci vlivem párování banky k úhradě takové pohledávky ještě červnovou platbou, tak bude DPH pohledávky za ubytování upraveno na 15%.

Z Vaší strany je nutné zajistit a zkontrolovat následující:

  1. aby všichni uživatelé používali aktuální verzi ISKAMu, tj. aby nejpozději 30.6 večer ISKAM zavřeli a znovu se přihlásili
  2. pokud máte nějaké služby nebo ruční pohledávky, které představují de-facto ubytování nebo náhradu za něj, tak musíte těmto službám nastavit s platností od 1.7.2020 druhou sníženou sazbu DPH.

Další tipy a triky

Obracíte se na nás s dotazy, jak se mají správně zpracovat zálohy přijaté před 1.7.2020. Správný postup je uveden v § 37a zákona č. 235/2004 Sb..

Následující text berte, prosím, jen jako náš laický názor, zříkáme se zodpovědnosti za případné špatné porozumění výše uvedeného zákona.

Potíž výše uvedeného ustanovení je v tom, že vůbec nebere v potaz situaci, kdy cena domluvená se zákazníkem je maloobchodní, tj. včetně DPH v zákonné výši. Zákon tedy na jedné straně připouští počítat DPH tzv. shora, ale při vyúčtování zálohy tuto možnost explicitně nestanovuje, což při rigidním výkladu vede k těžko pochopitelné situaci:

Příklad 1:

Celková cena ubytování včetně DPH byla domluvena na 1150 Kč.

Zákazník zaplatil před 30.6.2020 100% zálohu ve výši 1150 Kč (tj. 1000 Kč základ a 150 Kč DPH, které jste odvedli státu). Samotné ubytování proběhne v červenci 2020 a pokud by nebyla složena záloha, tak byste zákazníkovi naúčtovali dle ceníku stále 1150 Kč (tj. 1045,45 Kč zálohu a 104,55 Kč DPH).

Výše uvedený text v zákoně o DPH explicitně říká, že základem DPH pro tyto účely je rozdíl zaplacených základů DPH, tj. v tomto případě 1045,45 - 1000 = 45,45 Kč. Navzdory logice tedy vzniká pro klienta nedoplatek ve výši 45,45 bez DPH + 4,55 DPH = 50 Kč. Výsledkem uplatnění ustanovení zákona je tedy to, že by vlivem snížení DPH měl klient doplatit 50 Kč a stát by kromě již odvedených 150 Kč dostal ještě 4,55 Kč na DPH.

Současně tím ale dojde k porušení smluvního vztahu s klientem, protože jste byli dohodnuti na ceně 1150 včetně DPH, a najednou by měl platit 1200 Kč. Domníváme se tedy, že tento postup striktně aplikovat nejde. Správnější by bylo účtovat zákazníkovi jen cenu 1100 Kč (1000 Kč základ a 100 Kč DPH), nicméně pak budete mít problém zákazníkovi vysvětlit, že mu těch 50 Kč vrátit nechcete, protože jste je odvedli státu a ten je také nevrátí.

Proto doporučujeme postupovat tak, že u služby pro zúčtování zálohy změníte sazbu DPH na druhou sníženou sazbu také od 1.7.2020:

Příklad 2:

Záloha je zaplacena stejně, jako v předchozím příkladu.

K ubytování je vložena služba pro vyúčtování zálohy ve výši -1150 Kč a s nastavenou druhou sníženou sazbou DPH 10%.

Vyúčtování pro klienta tedy bude obsahovat dva až na znaménko shodné řádky se základem 1045,45 Kč a DPH 104,55, klient tedy nebude nic doplácet a vy nebudete nic dalšího danit. Státu tak zůstane těch původně odvedených 150 Kč, což je očekávaný výsledek jak pro stát, tak pro klienta.

Pokud by záloha nebyla 100% (popř. dojde k navýšení ceny např. vlivem prodloužení pobytu), tak vznikne doklad na doplatek v sazbě DPH 10%, což je správný výsledek. Pokud by záloha byla vyšší, než výsledná cena plnění, vyjde nám přeplatek v 10% sazbě DPH (tj. vratka DPH od státu). Správně byste mohli požadovat vratku ve výši 15%. To by šlo zrealizovat jedině tím, že by se vyúčtování zálohy snížilo na celou výslednou cenu ubytování a zbytek na kontě by se musel vrátit klientovi stornem části zálohy (tj. vložením záporné ruční pohledávky s DPH ve výši 15%). Domníváme se však, že tyto případy budou velmi vzácné (přeplatky záloh nejsou časté, jejich vracení je pak ještě méně časté, protože to trochu popírá smysl zálohy), takže bude v praxi asi přijatelné nechat přeplatek s DPH 10%. Vratka od státu tak bude o něco málo menší, ale tato ztráta patrně nestojí za komplikace spojení s administrativou.

Výhoda výše popsaného postupu je v tom, že v daňovém přiznání za červenec 2020 (a další měsíce) bude veškeré ubytování v 10% sazbě DPH, nebude tam tedy nic „podezřelého“ z pohledu finanční kontroly.

Jen pro úplnost dodáváme, že určitě nelze nechat službu pro vyúčtování zálohy v 15% sazbě DPH. Tím by fakticky došlo k tomu, že byste z ubytování ve výše uvedeném příkladu odvedli daň jen 104,55 Kč, což je zcela určitě špatně.

~~DISCUSSION~~